Stanovy občianskeho združenia založeného podľa

§ 2 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

BARMANSKÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Preambula

Barmanská asociácia Slovenskej republiky je dobrovoľná, záujmová organizácia, ktorej hlavným cieľom je združovať barmanov, ktorí sa venujú profesionálnemu vzdelávaniu v tejto oblasti a zároveň stanoviť a presadzovať profesionálne a etické štandardy tohto vzdelávania.


Čl. 1

Názov občianskeho združenia

(1)Názov občianskeho združenia je je „Barmanská asociácia Slovenskej republiky“; akronym je „BASR“ (ďalej len „združenie“).

(2)Názov združenia v anglickom jazyku znie „Bartenders Associacion of Slovak Republic“.


Čl. 2

Sídlo združenia

Sídlo občianskeho združenia je Slávičie údolie 41, Bratislava I 811 02


Čl. 3

Cieľ združenia a pôsobnosť

(1)Hlavným cieľom združenia je aktívne napomáhať vytváraniu kvalitnej barmanskej kultúry na Slovensku, najmä zvyšovaním profesionality barmanov a popularizáciou etiky slovenskej barmanskej kultúry.

(2)Združenie bude

a)pôsobiť ako organizátor a garant gastronomických súťaží,

b)spolupracovať s právnickými osobami, ktoré rozvíjajú barmanské umenie v Slovenskej republike,

c)spolupracovať s medzinárodnými barmanskými asociáciami a inými organizáciami podporujúcimi gastronómiu a barmanstvo,

d)vyvíja úsilie o zvyšovanie prestíže slovenskej barovej scény v Slovenskej republike i zahraničí,

e)podporovať vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými barmanskými asociáciami, barmanmi a inými organizáciami pôsobiacimi v gastronómii a barmanstve,

f)hľadať možnosti na podporu mladých a začínajúcich barmanov,

g)spolupracovať na zahraničnej prezentácii Slovenskej republiky v oblasti gastronómie a barmanstva,

h)vytvárať a šíri odborné texty, skriptá a iné edukačné materiály ktorým garantuje vysokú odbornosť a kvalitu,

i)poskytovať právnickým osobám organizujúcim barmanské kurzy a školenia podporu pri udržiavaní vysokej kvality vzdelávacej činnosti.

        

Čl. 4

Členstvo v združení

(1)Členom združenia môže byť osoba slovenskej barmanskej scény, ktorá súhlasí so stanovami občianskeho združenia a požiada o členstvo. Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá sa zaujíma o profesionálne barmanstvo a právnická osoba, ktorá  vykonáva vzdelávacie aktivity v oblasti gastronómií a barmanstva, vrátane škôl alebo osoba, ktorá podniká v oblasti gastronómie.

(2)Členstvo v združení vzniká prijatím člena valným zhromaždením združenia na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

(3)Prijatím za člena sa člen zaväzuje udržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa člen dozvedel počas členstva a ktoré súvisia s know-how združenia, jej členov alebo osôb pôsobiacich pre združenie, najmä informácie osobitne označené za dôverné; tento záväzok platí pre člena aj po zániku členstva a združenie je oprávnené domáhať sa ochrny pred porušením tohto záväzku.

(4)Člen združenia má právo

podieľať sa na činnosti združenia,

zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach združenia,

podávať návrhy a podnety na činnosť združenia a žiadať o stanovisko orgány združenia,

žiadať si informácie o činnosti a hospodárení a rozhodnutiach orgánov združenia,

voliť a byť volený do orgánov združenia.

(5)Člen združenia je povinný

a)dodržiavať stanovy združenia,

b)pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 

c)zúčastňovať sa aktivít/podujatím organizovaných združením; neúčasť bez dôvodného ospravedlnenia môže byť dôvodom na vylúčenie člena zo združenia,

d)ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

e)platiť členský príspevok, ak o platení členského príspevku a jeho výške rozhodne valné zhromaždenie,

f)podľa svojho svedomia, rozsahu možností a schopností pomáhať orgánom združenia.

(6)Členstvo v združení zaniká

vystúpením člena; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

úmrtím člena, výmazom právnickej osoby z príslušného registra,

zánikom združenia,

vylúčením okrem zakladajúceho člena, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, najmä z dôvodu neplatenia členského príspevku alebo nečinnosti člena; o vylúčení rozhoduje prezident. Proti rozhodnutiu prezidenta sa člen môže odvolať na valné zhromaždenie.


Čl. 5

Orgány združenia

(1)Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie, ktoré je tvorené zo všetkých členov združenia.

(2)Valné zhromaždenie

a)volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta a supervízora,

b)rozhoduje o zániku združenia zlúčením  alebo dobrovoľným rozpustením,

c)schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

d)schvaľuje platenie členského príspevku a jeho výšku,

e)schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

f)schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

g)schvaľuje prijatie nových členov,

h)zadáva úlohy prezidentovi.

(3)Valné zhromaždenie zvoláva prezident a môže byť zvolané ako riadne alebo ako mimoriadne; riadne valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za 12 mesiacov, mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva prezident podľa potreby a vtedy, ak o to písomne požiada minimálne 30 % členov.

(4)Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením, ktoré je schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Každý člen združenia má jeden hlas. Uznesenia valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov. Členovia združenia môžu hlasovať aj per rollam.

(5)Štatutárnym orgánom združenia je prezident, ktorého počas jeho neprítomnosti zastupuje viceprezident.

(6)Prezident zastupuje združenie voči tretím osobám a plní úlohy uložené valným zhromaždením. Prezident je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci valného zhromaždenia, najmä navrhuje plán činnosti združenia, prijíma všetky rozhodnutia, ktoré súvisia zo zabezpečením plnenia cieľov združenia, bežného hospodárskeho chodu združenia v rámci schváleného rozpočtu, menuje členov svojich poradných orgánov.

(7)Kontrolným orgánom je supervízor, ktorý je volený valným zhromaždením a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. Supervízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.


Čl. 6

Zásady hospodárenia

(1)Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

(2)Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

(3)Za hospodárenie združenia zodpovedá členom združenia prezident. Členovia združenia neručia za záväzky združenia.

(4)Zdrojmi majetku združenia sú

členské príspevky,

dary od fyzických a právnických osôb,

dotácie a granty z verejných alebo súkromných zdrojov,

iné príjmy.

(5)Výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami; o začatí vykonávania podnikateľskej činnosti rozhoduje prezident.


Čl. 7

Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje aj likvidátora.

Likvidátor zabezpečí z majetku združenia úhradu záväzkov združenia a ostatok rozdelí pomerne medzi členov združenia, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

Likvidátor oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ukončenia likvidácie.


Čl. 8

Záverečné ustanovenie

Stanovy nadobúdajú účinnosť vznikom združenia  - dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

V Bratislave, 13.4. 2011

Stanovy BASR

BASR                     KONTAKT